Lijst met veel gebruikte afkortingen binnen de sector welzijnszorg

Verenigingen en organisaties

ACC

Administratief Centrum Caritas

ARGO

Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

AVW

Algemeen Vlaams Welzijnswerk

AWIPH

Agence Wallone pour l' Intégration des Personnes Handicapés

AWW

Algemeen Welzijnswerk

   

BBC

Bijzondere Bijstandscommissie

BCBS

Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden

BECOPRIVE

Belgische Confederatie voor Private Inrichtingen

BHV

Belgische Hartpatienten Vereniging

BJB

Bijzondere Jeugdbijstand

BOB Basisondersteuningsbudget

BVSM

Belgische Verenging voor Strijd tegen Mucovisidose

BVV

Belgische Vereniging voor Verlamden

BVVO

Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties

BZV

Belgische Ziekenhuis Vereniging

   

CAB

Centraal Doventolkbureau

CABO

Commissie van advies voor het buitengewoon onderwijs

CAR

Centrum voor Ambulante Revalidatie

CARA

Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van Cehandicapte Automobilisten

CAW

Centra voor Algemeen Welzijnswerk

CBG

Centrum ter Bevordering van de Gehandicaptenzorg

CBO

Centrum voor Beroepsopleiding

CDSCA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Sectie gehandicapten

CGGZ

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

CGVB

Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze

CIG

Centrum voor Integrale Gezinszorg

CMW

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

COS

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

CSPO

Confederatie van Social Profit Ondernemingen

DAV

Diensten Aangepast Vervoer

DPG

Dienst plaatsing in gezinnen

   

EASPD

European Association of Service Providers for People with Diabilities

ESF

Europees Sociaal Fonds

   

FCUD

Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten

FDBW

Federatie Diensten Begelijd Wonen

FDGG

Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg

FETOC

Federatie van Tewerkstellingsbevorderende Opleidingscentra

FEVLADO

Federatie van Vlaamse Dovenverenigingen

FG

Federatie Gezinsplaatsing

FOVIG

Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen

FWSKW

Federatie van Werkgevers uit het Socio-Culturele Werk

   

G.H.

Gezin & Handicap

   

HOC

Heroverwegingscommissie

   

IJH

Integrale Jeugdhulpverlening

   

KVG

Katholieke Vereniging Gehandicapten

   

LDB

Limburgs Diocesaan Bureau

LLG

Liberale Landsbond van de Gehandicapten

   

MMC

Mindermobielencentrales

MPI

Medisch Pedagogisch Instituut

   

NUJEG

Nationale Unie van Voorzieningen voor de Jeugdbescherming en Gehandicaptenzorg

NVHVG

Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten

NVIGM

Nationale Vereniging der Invaliden van de Gewapende Machten

NVMS

Natianaal Verbond van de Medisch-Sociale Verenigingen

   

OBC

Obcervatie- en Behandelingscentrum

OC

Orthopedagogisch Centrum

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

ODAV

Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer

ODOK

Ouders van Dove Kinderen

OGGPA

Overleg geestelijke gezondheidszorg provincie Antwerpen

 

 

PA

Provinciale Afdeling van het Vlaams Fonds

PC

Paritair Comité

PEC

Provinciale Evaluatiecommissie

PHOS

Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking

POPOV

Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Provincie Oost-Vlaanderen

POW

Pluralistisch Overleg Welzijnswerk

PPG

Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg

PVF Persoonsvolgende financiering
PVG Persoonvolgend budget
   

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

ROG

Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

   

SEN

Steunpunt Expertisenetwerken

SFSM

Sociaal Fonds Sosiale Maribel

SIMILES

Federatie van Vlaamse Simileskringen

SSC

Sociaal Secretariaat Caritas

SWPA

Stichting Welzijn Provincie Antwerpen

   

TBD

Thuisbegeleidingsdienst

TIEVO

Vormingsinstituut voor Volwassenen met een handicap en voor begeleiders

   

VBB

Vlaamse Blindenbibliotheek

VCSPO

Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen

VFG

Vlaamse Federatie Gehandicapten (SP)

VFGJ

Vlaamse Federatie Gehandicapte Jongeren

VFSIPH (VF)

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

VGN

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VGPH

Vlaams Gebruikersplatform voor Personen met een Handicap

VIBEG

Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten

VIGBJ

Verbond der Instellingen voor Gehandicapten en Bijzondere Jeugdzorg

VIPA

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

VIW

Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk

VK

Vertrouwenscentra Kindermishandeling

VLAB

Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

VLAMAB

Vlaamse Federatie voor Managementsondersteuning in Beschutte Werkplaatsen

VLICHT

Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie

VLOC

Vlaamse Oudercommités voor dove, slechthorende, spraak & taalgestoorde kinderen

VMG

Vormingswerk voor Mentaal Gehandicapten

VMSI

Verbond der Medisch-Sociale Instellingen

VONGK

Vereniging van Ouders van Nederlandstalige Gestoorde Kinderen

VOT

Vlaams overlegplatform trajectbegeleiding

VSO

Verbond van Sociale Ondernemingen

VVA

Vlaamse Vereniging voor Autisme

VVAG

Vlaamse Vereniging van Artsen in de Gehandicaptensector

VVBO

Vlaamse Vereniging van Begeleiders en Opvoeders

VVGW

Vereniging van Visueel Gehandicapte Werkenden

VVHVG

Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten Inclusie Vlaanderen

VVI

Verbond der Verzorgingsinstellingen

VVJG

Verbond van Voorzieningen voor Jeugd en Gehandicaptenzorg

VVKBuO

Vlaamse Vereniging van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs

VVMG-INFODO

Vlaamse Vereniging voor Mensen met een Gehoorstoornis

VWV

Vlaams Welzijns Verbond

   

WVC

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

 

 

 

 

Terminologie

 

ADHD

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder

ADL

Activiteiten van het Dagelijks Leven

AhC

Ad hoc Comissie

AO

Arbeidsovereenkomst

APS

Administratie Planning en Statistiek

ASS

Autismespectrumstoornissen (Aspergersyndroom) normaal begaafd

ATB

Arbeidstrajectbegeleiding

ATD

Vierde wereld

AV

Algemene Vergadering

AZ

Arbeidszorg

BKO

Buitenschoolse Kinderopvang

BLO

Buitengewoon Lager Onderwijs

BLW

Begeleid Zelfstandig Wonen

BS

Belgisch Staatsblad

BTH

Bezigheidstehuis

BuBaO

Buitengewoon Basisonderwijs

BuSO

Buitengewoon Secundair Onderwijs

BVR

Besluit van de Vlaamse Regering

BW

Beschermd Wonen

BW

Beschut Wonen

BW

Begeleid Wonen

BW

Beschutte Werkplaats

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAO 26

Collectieve Arbeidsovereenkomst door loonsubsidie voor rendementsverlies dat aan

 

de persoon met een handicap hetzelfde loon moet waarborgen

CAO 43

Collectieve Arbeidsovereenkomst die een minimum loon waarborcht voor

 

werknemers in beschutte werkplaatsen

CAP

Centraal aanmeldingspunt

CEP

Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag

CVA

Cerebraal Vasculair Accident

CWL

Centrale Wachtlijsten

DAC

Derde Arbeidscircuit

DB

Dagelijks Bestuur

DC

Dagcentrum

EEP

Eigenhandig ervaringsdeskundig plan

FE/FTE

Full- Time Equivalent

FTLE

Full- Time Loonequivalent

GAZ

Gedragsproblematiek, Autismespectrumstoornis, Zintuiglijkestoornis (randnormaal)

GECO

Gesubsidieerde Contractueel

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GK

Gelijke Kansen

GKB

Gelijke Kansenbeleid

GMDT

Gespecialiseerd Multi Diciplinair Team

GON

Geïntegreerd Onderwijs

GPI

Gewaarbord Persoonlijk Inkomen

GVT

Gezinsvervangend Tehuis

GZ

Gehandicaptenzorg

GZO

Gezinsondersteuning

HRM

Human Resources Management

I & E

Inschrijving & Evaluatie

ICD

International Classifications of Desabilities

IGP

Individu Gerichte Prestaties

IHP

Individueel Handelingsplan

IJH

Integrale Jeugdhulpverlening

IKZ

Integrale Kwaliteitszorg

IM

Inrichtende Macht

IMB

Individuele Materiele Bijstand

IQ

Intelligentiequotiënt

IRI

Informatie Residentiële Instellingen

ISBI

Intersectoriële Beheersinformatie

IT

Integratie Tegemoetkoming

IVRK

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

IVT

Inkomensvervangende Tegemoetkoming

K&J

Kinderen en jongeren

KB

Koningklijk Besluit

K-dienst

Kinderpsychiatrische dienst

KDO

Kinderdagopvang

KOC

Kennis en Ondersteuningscentrum

LOGO

Lokaal Gezondheidsoverleg

MARIBEL

Model Analysing of the Rapid Investment of the Belgium Economie of Live

MB

Ministrieel Besluit

MDT

Multidisciplinair Team

MDV

Multidisciplinair Verslag

MOW

Maatschappelijk Opbouwwerk

MPG

Minimale Psychiatrische Gegevens

NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel

NGO

Niet Gouvermentele organisatie

NGT

Niet Gereglementeerde Toelagen

Nur

Nursing

OBB

Opvang, Behandeling, Begeleiding

OG

Opvoeder-Groepschef

OR

Ondernemingsraad

PAB

Persoonsgebonden Assistentiebudget

PBW

Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de non-profit sector

PC

Psychiatrisch Centrum

PGB

Persoons Gebonden Budget

PLISSIT

Permission Limited Information Specific Suggestion Intensive Therapy (NAH patiënt)

PmH

Persoon met Handicap

PMS

Psycho-Medisch-Sociaal

PN

Personeelsnorm

PN/PR

Verhouding van de reële personeelsbezetting tov de personeelsnorm

POS

Problematische Opvoedingssituatie

PTO

Professionele thuishulp

PTO

Professionele thuisoppas

PVT

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

REVA

Revalidatiecentra

RVB

Raad Van Beheer

RVB

Raad Van Bestuur

SI

Semi-Internaat

SIF

Sociaal Impulsfonds

SIT

Samenwerkingsinitiatieven thuiszorg

SM

Sociale Maribel

SMK

Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseis

SV

Sociaal Verpleegkundige

SZ

Sociale Zekerheid

TB

Thuisbegeleiding

TKV

Tehuis Kortverblijf

TKZ

Totale Kwaliteitszorg

TNW

Tehuis voor Niet-Werkenden

TW

Tehuis voor Werkenden

VIGIN

Visueel Gehandicapten Integreren

VIP

Vlaamse Inschakelingspremie

VRIJWW

Vrijwilligerswerk

VSPW

Vormingsleergang voor Sociaal-Pedagogisch Werk

VTO

Vorming, Training en Opleiding

WOP

Wonen Onder begeleiding van een Particulier

ZeWo

Zelfstandig Wonen

Zewopa

Zelfstandig wonen provincie Antwerpen

ZTB

Zorgtraject begeleiding